Podrobnosti záznamu

Název
   Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov
Nakladatel
    Slovenský geologický úrad - Dom techniky ČSVTS
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1981
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Geológia
    Neogénu
    Neovulkanitov
    Sedimentárneho
    Surovinové
    Zdroje
Části této monografie
    Charakter a pespektívy Hg mineralizácie v Kremnických vrchoch
    Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie
    Geochémia hydrotermálne premenených vulkanických hornín stredného Slovenska
    Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
    Geologické a ložiskové poměry pohoria Javorina
    Hydrotermálne premeny produktov ryolitového vulkanizmu na jz. okraji Kremnických vrchov
    Ložiskové výskyty zeolitov v neogéne západných Karpát
    Magnetické a elektrické vlastnosti neovulkanitů středního Slovenska
    Metalogenetický význam vulkanických aparátov Makovica a Strechov
    Niektoré ekonomické aspekty využitia ložísk porfýrového typu prognózovaných vo východoslovenských vulkanitoch
    Nové geologické a naftovo-geologické výsledky podvihorlatskej oblasti na východnom Slovensku
    Nové pohľady na geologickú stavbu Kremnických vrchov
    Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov
    Nové poznatky a problémy geológie sedimentárneho neogénu
    Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí
    Nové poznatky o úložných pomeroch stradoslovenských limnokvarcitov
    Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát
    Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Paleovulkanická rekonštrukcia stredoslovenských vulkanitov v mierke 1:100 000
    Perlity v oblasti stredoslovenských vulkanitov
    Perspektívne metalogenetické štruktúry v oblast východoslovenských vulkanitov
    Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov
    Pochované vulkanity v Bátovskej kotline
    Polygénny vulkán Poľana
    Princíp etapovitosti mineralizačných procesov stredoslovenských vulkanitov
    Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch
    Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom
    Spoločné znaky a odlišnosti v mineralizácii vulkanických aparátov Slanských vrchov
    Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
    Tektonika handlovského uhoľného ložiska
    Uhľonosnosť neogénu Záhorskej nížiny vo svetle nových poznatkov
    Uhlonosnosť Východoslovenskej nížiny
    Uhoľné ložiská v oblasti Modrého Kameňa
    Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách
    Vzťah Žiarskej kotliny k Handlovskému uhoľnému ložisku
    Zonárne členenie miocénu západných Karpát na základe vápnitej nanoflóry