Podrobnosti záznamu

Název
   Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
Autor
   Kirchner, Karel
   Roštínský, Pavel
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2005
Fyzický popis
    22 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Překlad názvu: Geological mapping of the Landscape Protected Area Žďárské vrchy Highlands in a scale 1:25 000. Map sheets: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geomorphological localities
    morphostructural characteristics
    Žďárské vrchy Highland Protected Landscape Area
Klíčové slovo
    1:25
    13
    23
    24
    000
    112
    113
    114
    131
    222
    223
    443
    Bobrová
    CHKO
    Chotěboř
    Dalečín
    Geologické
    Herálec
    Jedlová
    Listy
    Mapování
    Mapové
    Měřítku
    Město
    Moravě
    Nové
    Přibyslav
    Vrchy
    Žďárské
Abstrakt (česky)
   Zpráva, jejíž zpracování bylo předmětem smlouvy mezi Českou geologickou službou a Ústavem geoniky AV ČR, shrnuje informace o základních morfostrukturních rysech území Žďárských vrchů v rámci výše jmenovaných mapových listů Základní mapy České republiky v měřítku 1:25.000 (list Bobrová zasahoval do řešeného prostoru pouze z části), vztažených k hlavním geomorfologickým jednotkám území. Uvedené poznatky vycházely jednak ze studia dostupných podkladů a archivních materiálů o oblasti Žďárských vrchů, jednak z nového terénního výzkumu. Důležitou součástí zprávy je stručný popis zajímavých geomorfologických lokalit pro jednotlivé mapové listy (celkem 26), vybraných tak, aby postihly hlavní geomorfologické fenomény a dokládaly jednotlivé etapy vývoje reliéfu dané oblasti (zahrnuty jsou zejména strukturní, fluviální, kryogenní a antropogenní tvary).
   Na základě výběru byla v prostředí GIS zhotovena schematická mapa geomorfologických lokalit Žďárských vrchů, zahrnující i oblast 6 mapových listů zpracovaných v roce 2004.
Abstrakt (anglicky)
   The report, whose elaboration was the subject of a contract between the Czech Geological Survey and the Institute of Geonics CAS, compiles information on basic morphostructural characteristics of the area of Žďárské vrchy Highland within map sheets of the Basic Map of the Czech Republic in a scale 1:25 000 mentioned above (the sheet Bobrová was situated within the area under study only in part), related to major geomorphological units. Information mentioned were, first, based on a study of available data and archival materials about Žďárské vrchy Highland and, second, on a new field research. An important part of the report constitutes a brief description of interesting geomorphological localities for every map sheet (altogether 26), chosen to involve major geomorphological phenomena and document particular phases of landscape evolution of the given area (included especially structural, fluvial, cryogenous and athropogennic landforms).
   On the basis of the choice, a schematic map of geomorphological localities of the Žďárské vrchy Highland was created in a GIS, including also 6 map sheets elaborated in a year 2004.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012