Podrobnosti záznamu

Název
   Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000...
Autor
   Kirchner, Karel
   Roštínský, Pavel
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2004
Fyzický popis
    32 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 444 Hlinsko, 14 - 333 Svratka, 13 - 334 Polička, 23 - 221 Ždírec nad Doubravou, 23 - 224 Žďár nad Sázavou, 23 - 242 Radostín nad Oslavou, 24 - 111 Sněžné
    Překlad názvu: Geological mapping of the Landscape Protected Area Žďárské vrchy Highlands in a scale 1:25 000...
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    geomorphological localities
    morphostructural characteristics
    Žďárské vrchy Highland Protected Landscape Area
Klíčové slovo
    1:25
    000
    CHKO
    Geologické
    Mapování
    Měřítku
    Vrchy
    Žďárské
Abstrakt (česky)
   Zpráva, jejíž zpracování bylo předmětem smlouvy mezi Českou geologickou službou a Ústavem geoniky AV ČR, shrnuje informace o základních morfostrukturních rysech území Žďárských vrchů v rámci výše jmenovaných mapových listů Základní mapy České republiky v měřítku 1:25.000 (list Radostín nad Oslavou zasahoval do řešeného prostoru pouze severní částí), vztažených k hlavním geomorfologickým jednotkám území. Uvedené poznatky vycházely jednak ze studia dostupných podkladů a archivních materiálů o oblasti Žďárských vrchů, jednak z nového terénního výzkumu. Důležitou součástí zprávy je stručný popis zajímavých geomorfologických lokalit pro jednotlivé mapové listy (celkem 38), vybraných tak, aby postihly hlavní geomorfologické fenomény a dokládaly jednotlivé etapy vývoje reliéfu dané oblasti (zahrnuty jsou zejména strukturní, fluviální, kryogenní a antropogenní tvary).
Abstrakt (anglicky)
   The report, whose elaboration was the subject of a contract between the Czech Geological Survey and the Institute of Geonics CAS, compiles information on basic morphostructural characteristics of the area of Žďárské vrchy Highland within map sheets of the Basic Map of the Czech Republic in a scale 1:25 000 mentioned above (the sheet Radostín nad Oslavou was situated within the area under study only with its northern part), related to major geomorphological units. Information mentioned were, first, based on a study of available data and archival materials about Žďárské vrchy Highland and, second, on a new field research. An important part of the report constitutes a brief description of interesting geomorphological localities for every map sheet (altogether 38), chosen to involve major geomorphological phenomena and document particular phases of landscape evolution of the given area (included especially structural, fluvial, cryogenous and athropogennic landforms).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012