Podrobnosti záznamu

Název
   Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek
Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí ČR-Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1992
    1994
    1995
ISBN
    80-7075-155-X
    80-85368-37-4
    8097075-155-X
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geologové
    Ničení
    Prostředí
    Proti
    Přednášek
    Sborník
    životního
Části této monografie
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Ekologické koutky v Jeseníkách
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Granity v Českém masivu produkují teplo
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Ochrana horninového prostředí
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Projekty geochemického mapování
    Radonové riziko stavenišť z pohledu inženýrské geologie
    Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Úvodní slovo
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Zemské teplo v Českém masivu
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání