Podrobnosti záznamu

Název
   Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Nakladatel
    Univerzita Palackého v Olomouci
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-244-1320-5
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    10.-12.4.2006
    2006
    Abstraktů
    Geomorfologický
    Geomorfologických
    Mezinárodního
    Olomouc
    Roce
    Sborník
    Semináře
    Stav
    Výzkumů
Části této monografie
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě