Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin
Nakladatel
    [S.n.]
Místo vydání
    [Příbram]
Datum vydání
    1982
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Hornická
    Nerostných
    Prognóza
    Příbram
    Sekce
    Surovin
    Technice
    Vědě
Části této monografie
    Geochemické faktory kaolinizace bítešské ortoruly u Plenkovic na Znojemsku
    Geologický průzkum a vyhodnocení puklinatosti ložisek granitoidů
    Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Petrologie metamorfovaných hornin moldanubika v rudném poli Rožná-Olší
    Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát
    Prognózy uhlonosnosti v čs. části Hornoslezské pánve
    Význam prognózních zdrojů kamene na drcení ve středočeském kraji