Podrobnosti záznamu

Název
   Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů
Nakladatel
    Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
    PřF MU
    Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
    Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2001
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2001
    Abstraktů
    Kvartér
    Pracovní
    Sborník
    Seminář
Části této monografie
    Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách.
    Karpální kůstky u druhů Mammuthus primigenius a Palaeoloxodon antiquus a jejich význam pro taxonomii
    Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Nálezy druhu Trogontherium schmerlingi (POMEL, 1848) z lokality Přezletice-Zlatý kopec
    Postglaciální faunogenese střední Evropy vs. refuginální dynamika
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)
    Změny ve struktuře asociace INQUA