Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
Další názvy
    Geodynamic instability and selected geofactors map 1:25 000, sheet 24-431 Šlapanice
Autor
   Krejčí, Oldřich
   Krejčí, Vladimíra
   Poul, Ivan
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Map, landslide, rockfalls, susceptibility and prognoses map
Klíčové slovo
    1:25
    24-431
    000
    Geofaktorů
    List
    Mapa
    Nestabilit
    Svahových
    Šlapanice
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Metodika tvorby "Mapy svahových nestabilit a vybraných rizikových geofaktorů" 1:25 000 spočívá ve vymapování všech prvků, souvisejících se svahovými nestabilitami. Tyto mapy zobrazují současné a potenciální svahové nestability. Aktivní sesuvná území jsou zobrazená červeně, dočasně uklidněná a potenciální černě. Psaná a fotografická dokumentace jednotlivých objektů je součástí elaborátu. Mapa zahrnuje take významné aktivní a opuštěné těžebny a lomy. Dále zahrnuje náchylnosti území k porušení stability svahů pak obsahuje plošně vymezené okrsky s charakteristikou podle stabilitních poměrů a s konkrétními podmínkami využití pro výstavbu. Náchylná území jsou dělena na dvě základní kategorie náchylností. Zóna I - strmé svahy se sklonem nad 30° na horninách krystalinika jsou zobrazené červenou barvou. Zóna II - nestabilní svahy na sedimentech neogénu a kvartéru jsou vyznačené zelenou barvou.
Abstrakt (anglicky)
   Geodynamic instability and selected geofactors map 1:25 000, sheet 24-431 Šlapanice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014