Podrobnosti záznamu

Název
   Mechanismy diferenciace a vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský pluton, Český masiv
Další názvy
    Mechanisms of differentiation and emplacement of peraluminic granite magma: Říčany pluton, Bohemian Massif
Autor
   Trubač, Jakub
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    anisotropy of magnetic susceptibility (AMS),Bohemian Massif,granite,magma flow,pluton
Klíčové slovo
    Český
    Diferenciace
    Granitového
    Magmatu
    Masiv
    Mechanismy
    Peraluminického
    Pluton
    říčanský
    Vmístění
Abstrakt (česky)
   Cílem rigorózní práce je řešení problematiky mechanismu a vmístění granitového magmatu do podmínek svrchní kůry. Studovaným tělesem je říčanský pluton, který je neobvyklý, asymetrický a představuje vhodnou intruzi pro interpretaci různých modelů, které se vztahují k dynamice granitového magmatu. V současné době je nejrozšířenějším modelem pro výstup magmatu tzv. vmístění žilnými kanály (inkrementální "diking"). Říčanský pluton nacházející se v sv. části středočeského plutonického komplexu reprezentuje post-tektonickou mělkou intruzi eliptického tvaru v horizontálním řezu, vmístěnou do hornin barrandienského neoproterozoika a spodního paleozoika před ~337 milióny lety. Okraj plutonu je tvořen více frakciovaným výrazně porfyrickým granitem, jeho vnitřní část však zaujímá nevýrazně porfyrický granit. Mezoskopické foliace v granitu jsou paralelní s okrajem plutonu a korespondují dobře s magnetickými (AMS) foliacemi. Magnetické lineace na okraji plutonu jsou subhorizontální (sklon 0-20°) a
   jsou paralelní s okrajem. Naopak v centru jsou magnetické lineace strmé (sklon 60-70°) s variabilními směry. Tyto stavby v plutonu jsou interpretovány jako výsledek tzv. helikálního (spirálovitého) toku, podle něhož rychlejší subvertikální tok magmatu s nižší viskozitou a obsahem vyrostlic K-živců ve středu plutonu generoval subhorizontální tok magmatu s vyšší viskozitou a obsahem vyrostlic K-živců ve vnější části plutonu. Uvedený model helikálního toku může přispět k objasnění transportu granitoidních magmat v mělce uložených úrovních svrchní kůry.
Abstrakt (anglicky)
   Mechanisms of differentiation and emplacement of peraluminic granite magma: Říčany pluton, Bohemian Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014