Podrobnosti záznamu

Název
   Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Nakladatel
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Místo vydání
    [Bratislava]
Datum vydání
    1989
Země vydání
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    Intrúzií
    Malých
    Metalogenéza
    Neovulkanitov
    Slovenska
Části této monografie
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko)
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    K otázke rudonosnosti medenoporfýrového systému Zlatna
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
    Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Metalogenéza v oblasti Tisovca
    Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
    Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Polymetalická mineralizácia v centrálnej zóne stratovulkánu Polana
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Šobovská polymetalická mineralizácia
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota