Podrobnosti záznamu

Název
   Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    50
    Abstraktů
    Do
    Geologie
    Konference
    Mezinárodní
    Ostravy
    Pořádaná
    Přemístění
    Sborník
    Sekce
    Vědecká
    VŠB-TU
    Výročí
Části této monografie
    Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Geoakustická metoda při průzkumu svahových deformací
    Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
    Hydrogeological aspects of agrochemical warehouse reconstruction to an oil product warehouse and its monitoring
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Petrographic characteristics of North Bohemian coals and their residues from coal/oil coprocessing
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době
    Seismotektonická analýza
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Výhled využití podzemních zdrojů pitné vody na Ostravsku
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice
    Zamyšlení nad vědeckým a pedagogickým dílem Františka Pošepného
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů