Podrobnosti záznamu

Název
   Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
Autor
   Souček, Kamil
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2005
Fyzický popis
    151 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    dizertace
Poznámky
    Překlad názvu: The possibility of application of selected chemical grouts to affect properties of carboniferous rock mass in coal mines
Předmětová kategorie
    chemical grouts
    coal geo-composit
    reinforcing
Klíčové slovo
    Chemických
    Dolů
    Horninového
    Injektážních
    Karbonského
    Masivu
    Médií
    Možnosti
    Ovlivnění
    Podmínkách
    Použití
    Uhelných
    Vlastností
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Disertační práce se zabývá základními teoretickými zákonitostmi, ale i praktickými možnostmi použití injektážní technologií pomocí chemických injektážních médií (polyuretanová, organicko-minerální a epoxidová injektážní média) v uhelných hlubinných dolech v podmínkách ostravsko-karvinského revíru. Získané poznatky vycházejí z provedeného laboratorního výzkumu vlastností geokompozitů a z experimentálních pokusů zpevňování horninového masivu v okolí důlních děl provedených in situ na zdejších důlních lokalitách. Na základě výsledků laboratorního a experimentálního výzkumu jsou v závěru disertační práce zformulována praktická doporučení pro použití chemických injektážních médií k řešení provozních a bezpečnostních situací v uhelných dolech.
Abstrakt (anglicky)
   The Ph.D. thesis deals with general theoretical laws, but also with a potential application of the grouting technology in practice with utilization of chemical grouting media (polyurethane, organic-mineral and epoxy grouting media) in the underground coal mines of the Ostrava-Karviná Coalfield. The gained knowledge is based on the laboratory research into the properties of geo-composites and experiments with reinforcement of rock mass in the vicinity of mine workings carried out in situ in and in local coal mines. According to the results based on the laboratory and experimental research, the practical recommendations for the application of chemical grouting media aimed at solution of operation and safety situations in coal mines are formulated in conclusion of the dissertation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012