Podrobnosti záznamu

Název
   Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů
Nakladatel
    Masarykova univerzita
    PřF MU Brno
    Přírodovědecká fakulta Masarykovy University
    Ústav geologických věd Masarykovy univerzity, Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2006
Klíčové slovo
    2006
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Granát ve vápenatosilikátových horninách poličského krystalinika
    Nové poznatky z geologického mapování staroměstské skupiny
    Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu)
    Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova