Podrobnosti záznamu

Název
   Niva z multidisciplinárního pohledu III
Editor
    Řehořek, V.
Nakladatel
    Geotest
    Přírodovědecká fakulta MU
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    III
    Multidisciplinárního
    Niva
    Pohledu
Části této monografie
    Co to je říční krajina
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Údolí nivy v hydroekologických mapách
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Záplavy jako geologický jev