Podrobnosti záznamu

Název
   Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
    Univerzita Karlova
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1988
ISBN
    s. 77-80
    s. 139-141
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    československé
    Geologii
    Ložiskové
    Nové
    Poznatky
    Trendy
Části této monografie
    Au-W zrudněni v Kašperských Horách
    Charakteristika bazaltového kameniva pro sypanou hráz Slezská Harta
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Cínové ložisko Lánský Dvůr, výsledky vrtného průzkumu v okolí Krásna nad Teplou
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Dosavadní výsledky vyhledávání sillimanitu, andalusitu a kyanitu na Moravě
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu
    Genetické modely žilného a stratiformného zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Granity Krušných hor - vztah k Sn-W zrudnění
    Je možné členit nýřanské vrstvy?
    K problematice určování a zvyšování efektivnosti geologických prací
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    Ložiska fonolitu v okolí Mostu - Červený a Želenický vrch
    Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Ložisko Au rud Suchá Rudná
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
    Metalogeneze, surovinový potenciál a kritéria rudonosnosti uhlíkatých formací
    Možnosti intenzivnějšího využívání domácí surovinové základny
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Návrh klasifikace metamorfogenních ložisek
    Některé aspekty efektivnosti exploatace tuzemských rud ve vazbě na efektivnost zahraničního obchodu
    Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin
    Nerudní suroviny v 21. století
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Petrochemická charakteristika hornin jílovského pásma na ložisku Čelina ve zlatonosném revíru Psí hory
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Primární, sekundární a syntetické minoritní suroviny
    Prognóza zemědělských bentonitů na jižní Moravě
    Prognózní kritéria Sn-W rud Českého masívu
    Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
    Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
    Předběžné výsledky vyhledávacího průzkumu na černé uhlí v oblasti Mělník-Benátky nad Jizerou
    Přehled o činnosti n. p. Geoindustria-Praha v zahraničí
    Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu
    Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí
    Rozložení rudních akumulací v krkonošsko-jizerském krystaliniku
    Rozpory v názorech na metalogenezi Českého masívu
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
    Světová situace v těžbě "base metals" (Cu, Pb, Zn, Sn)
    Světová situace v těžbě wolframu
    Štruktúrna pozícia magnezitového ložiska Dúbravský masív
    Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Vytěžitelné zásoby černouhelných ložisek ČSSR
    Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Vzácné prvky - prvky budoucnosti
    Vztah mezi uhlonosností a vulkanismem v černouhelných pánvích středočeské svrchnopaleozoické oblasti
    Živcové štěrkopísky Moravy