Podrobnosti záznamu

Název
   Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd
Nakladatel
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1988
Země vydání
    Československo
    Slovensko
Klíčové slovo
    Optimalizácia
    Puklinovo-krasových
    Puklinových
    Vôd
    Využitia
Části této monografie
    Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
    Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach
    Hydrogeologická funkcia puklinovo-pórového prostredia neovulkanitov v podmienkach dlhodobej exploatácie
    Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd
    Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Predbežné výsledky z hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd na lokalite Prašník-Fajnory
    Vplyv blokovej stavby na racionálne využitie podzemných vôd
    Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát