Podrobnosti záznamu

Název
   Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí České republiky
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1997
ISBN
    80-7212-008-5
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    1996
    Geologických
    Horninového
    Ochranu
    Prací
    Prostředí
    Přehled
    Roce
    Výsledků
Části této monografie
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
    Karbonátové facie barrandienského proterozoika
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Morfologie mítovských stromatolitů
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
    Soubor geologických a účelových map 1:50 000
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)
    Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa