Podrobnosti záznamu

Název
   Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Editor
    Lysenko, V.
Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí
    Ministerstvo životního prostředí České republiky
    Ministerstvo životního prostředí ČR
    Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie
    MŽP ČR
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1999
ISBN
    80-7212-117-0
Fyzický popis
    77 s.
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    1998
    Geologických
    Horninového
    Ochranu
    Prací
    Prostředí
    Přehled
    Roce
    Výsledků
Části této monografie
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geologická interpretace seizmického obrazu proterozoika v podloží plzeňské pánve
    Geologický výzkum melechovského masivu
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Prekambrium bohemika: Stručný přehled
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Stratigrafie barrandienského proterozoika
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Vývoj látkových toků v české republice (GEOMON)
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000