Podrobnosti záznamu

Název
   Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
Autor
   Kirchner, Karel
   Roštínský, Pavel
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2005
Fyzický popis
    29 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Překlad názvu: Programme "ISPROFIN" No. 215120 " Maintenance and prevention in areas threatened by unfavourable climatic phenomena". Subprogramme 215124-1 Documentation and mapping...
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    landslides
    slope deformations
    Western Carpathians
Klíčové slovo
    215120
    215124-1
    č
    Dokumentace
    ISPROFIN
    Jevy
    Klimatickými
    Mapování
    Nepříznivými
    Ohrožených
    Podpora
    Podprogram
    Prevence
    Program
    územích
Abstrakt (česky)
   Zpráva, jejíž zpracování bylo předmětem smlouvy mezi Českou geologickou službou a Ústavem geoniky AV ČR, shrnuje základní informace o prostorovém rozšíření a charakteristice svahových deformací na listech Základní mapy České republiky 1:10 000 č. 25-43-01 a 25-43-02 (oblast Zlínsko) formou mapových a tabelárních výstupů, doplněných vysvětlujícími texty (obsahuje cíl prací, použitou metodiku (podle Rybář a kol. 1999), všeobecné geografické, geologické a geomorfologické charakteristiky území, zhodnocení výstupů včetně stanovení nebezpečnosti jednotlivých jevů pro objekty lidské činnosti, závěr a podkladové materiály).
Abstrakt (anglicky)
   The report, whose elaboration was the subject of a contract between the Czech Geological Survey and the Institute of Geonics CAS, compiles basic information on a space distribution and characteristics of slope deformations within Basic Map of the Czech Republic in a scale 1:10 000 sheets No. 25-43-01 and 25-43-02 (Zlínsko region) in a form of map and tabular outputs, supplemented with explanation text (comprises objective of works, applied methodology (after Rybář et al. 1999), general geographical, geological and geomorphological area characteristics, evaluation of outputs including hazardousness determination of every locality for human activity objects, conclusion and references).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012