Podrobnosti záznamu

Název
   Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
Autor
   Holečko, J.
   Kajzar, Vlastimil
   Koníček, Petr
   Kukutsch, Radovan
   Przeczek, A.
   Ptáček, Jiří
   Sojka, R.
   Souček, Kamil
   Stoniš, M.
   Suchanek, E.
   Šňupárek, Richard
   Vavro, Martin
   Waclawik, Petr
Nakladatel
    OKD, a.s., Důl ČSM
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2013
Fyzický popis
    95 s. : P
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 13
    Interní č. HS: 850/33/10
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Projekt: V
    Překlad názvu: Project monitoring the stress-strain state of the rock mass during extraction of coal seam 30 (634) within the test run mining methods corridor - a pillar in the OPJ Mine CSM - Sever. Proposal verify the possibility to use anti-shake prognosis and prevention using mining methods corridor - pillar within pilot operation in seam 30 (634) in OPJ Mine CSM - Sever
Předmětová kategorie
    ČSM Mine
    monitoring
    rock mass
Klíčové slovo
    30
    634
    Chodba
    ČSM
    Dobývací
    Dobývání
    Dolu
    Horninového
    Masivu
    Metod
    Metody
    Monitoringu
    Možnosti
    Napěťo-deformačního
    Návrh
    OPJ
    Ověření
    Pilíř
    Použití
    Prevence
    Prognózy
    Projekt
    Protiotřesové
    Provozu
    Rámci
    Sever
    Sloje
    Sloji
    Stavu
    Zkušebního
Abstrakt (česky)
   Na základě smlouvy o dílo č. 850/33/10 a dodatku č.1 této smlouvy, mezi OKD, a.s.,Dolem ČSM a Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. předkládáme následující Projekt monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje č.30(634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř v ochranném pilíři jam Dolu ČSM, lokalita Sever. Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro úspěšné ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Tato dobývací metoda je projektována pouze na základě zkušeností a postupů, které jsou ověřeny v odlišných přírodních podmínkách a hloubkách a proto je nezbytná její verifikace pro podmínky české části hornoslezské pánve na základě navrženého geotechnického monitoringu. Zkušební provoz nové metody chodba-pilíř bude realizován ve sloji č.30(634) v části horninového masivu zařazeného do kategorie bez nebezpečí otřesů.
Abstrakt (anglicky)
   On the basis of a contract for No. 850/33/10 and Appendix 1 of this contract , between OKD , as, ČSM and the Institute of Geonics AS CR, v.v.i. we present the following project monitoring stress tension-deformation condition of the rock mass during extraction of coal seam No.30 (634 ) within the test run mining methods corridor - pillar in a protective pillars jam CSM Mine, north location. Monitoring of the stress tension-deformation state of rock mass is a prerequisite for successful verification of a new mining method unapproved hall - pillar and its further use in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. This mining method is designed on the basis of experiences and practices, which are verified in different natural conditions and depths, and therefore it is necessary for the verification of the conditions of the Czech part of the Upper Silesian Basin on the basis of the proposed geotechnical monitoring.
   Test operation of the new hall - pillar method will be implemented in the seam No.30 (634 ) in the rock mass included in the category without the risk of shocks.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014