Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986)
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1986
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    28.-30
    1986
    Geologické
    Konference
    Ledna
    Sborník
    Uhelně
Části této monografie
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska
    Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
    Hloubení jam v příkrovech vnějších flyšových Karpat
    K historii krušnohorského zlomu
    Kladenské souvrstvíé mezi Kralupy nad Vltavou a Všetaty
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Nové poznatky z pokračujícího průzkumu uhlí na svatoňovicku
    Nové výsledky geologického průzkumu slánského uhelného ložiska
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví Českého masívu
    Roudnická pánev a její strukturně-geologická pozice ve středočeském permokarbonu
    Sedimentace vnitrosudetské pánve v karotážním zobrazení
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Úvahy nad mapami procentního zastoupení šedých sedimentů ve středočeských a lugických pánvích
    Vrty z oblastí českých uhelných pánví, ze kterých jsou vzorky uloženy v Geofondu
    Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech
    Výsledky geologického průzkumu v jihomoravské lignitové pánvi
    Vývoj Dubňanské sloje v jihomoravské lignitové pánvi
    Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí