Podrobnosti záznamu

Název
   Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
Autor
   Klusáček, Petr
   Krejčí, Tomáš
   Martinát, Stanislav
   Pavelčíková, N.
   Pospíšilová, Jana
   Vaishar, Antonín
   Zapletalová, Jana
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-86407-69-2
Fyzický popis
    136 s.8200
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Studia Geographica
   100
Poznámky
    Autoři celkem: 7
    Projekt nadace Volkswagen No. II/81150
    Překlad názvu: Current Urbanisation Processes in the Inner Structure of Cities of Brno and Ostrava
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
Předmětová kategorie
    borderland
    economic transformation
    Orlice region
    population development
Klíčové slovo
    Brna
    částí
    Ostravy
    Současný
    Vnitřních
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Kniha analyzuje současný vývoj vnitřních částí nejvýznamnějších moravských měst Brna a Ostravy. Vychází z postavení obou měst v národních systémech osídlení. Pracuje s teoretickým uchopením současných urbanizačních procesů v postsocialistických městech a argumentuje, že města středovýchodní Evropy jsou z globálního pohledu spíše postindustriální. Analýza vnitřních měst konstatuje jejich dělení na lepší a horší adresy s dynamičtějším vývojem v posledně jmenované kategorii. Monografie si všímá vlivu sociálně preferovaných vrstev (studentů) a sociálně vyloučených (Romů a bezdomovců). Publikace shrnuje selektivní změny ve vnitřních městech (změnu obytné funkce na kanceláře, projevy gentrifikace, reurbanizace, ghettoizace), předjímá možné vývojové trendy a diskutuje budoucí postavení obou měst v evropském sídelním systému, kde má Brno lepší výchozí pozici naž Ostrava.
Abstrakt (anglicky)
   The book analyses present development of inner cities in the largest Moravian towns Brno and Ostrava in broader relations. It emerges from the position of both cities in the national settlement system. It deals with theoretical understanding contemporary urban processes in post-socialist cities and argues that the cities of East-Central Europe are more post-industrial from the global viewpoint. Analyses of inner cities state their division to better and worse addresses with more dynamic development in the second of the categories. The book considers the impact of socially preferred (students) and socially excluded (Roma and homeless people) population groups. The book summarizes selective changes in inner cities (change the residential function to offices, gentrification, re-urbanization, ghettoization), suggests possible future trends and discusses future positions of both the cities in the European settlement system where Brno has more hopeful starting point than Ostrava.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012