Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
Autor
   Durajová, M.
   Frydrych, V.
   Koděrová, K.
   Kovářová, R.
   Lachman, V.
   Novák, P.
   Patzelt, Z.
   Rohovec, Jan
   Šigut, R.
   Vachudová, L.
   Vašíček, R.
Nakladatel
    Technologická agentura České republiky
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2013
Fyzický popis
    37 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Projekt: TA03021289, GA TA ČR3cav_un_auth*0297754
    Překlad názvu: Estimation of Migration Parameters of Rocks with Fracture Permeability using Fluorescent Solutions : Research Report considering Work Progress and Results Achieved in 2013 Intermediate Report Covering the I. Phase : bibliography and preparatory works
Předmětová kategorie
    field test
    migration parameters
    migration parametres validation
    monitoring
    tracer
    tracer test
Klíčové slovo
    2013
    Dílčí
    Dosažených
    Etapu
    Fluorescenčních
    Hornin
    Migračních
    Odborná
    Parametrů
    Postupu
    Použití
    Práce
    Prací
    Propustností
    Přípravné
    Puklinovou
    Rešeršní
    Rok
    Roztoků
    Stanovení
    Výsledcích
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Projekt se zaměřuje na využití fluorescence při stopovacích zkouškách. Vychází z obecně známých fluorescenčních stopovačů, které nejsou radioaktivní a neovlivňují hydrologické vlastnosti prostředí. Výsledky projektu umožní přesnější hodnocení absorpčních charakteristik horninového prostředí s ohledem na úniky rizikových látek. Fluoreskující roztoky solí se dají využít pro průběžné sledování změn v prostředí bez ohrožení prostředí a negativního ovlivnění hydrochemických charakteristik. Výzkum v rámci projektu probíhá v ose : rešerse - laboratorní práce - terenní testy - matematický model. Hlavní řešitel projektu má v dané oblasti již registrovaný patent a užitný vzor jako výsledky předchozích projektů zaměřených na tvorbu zařízení a postupů pro průběžné monitorování a vyhodnocení fluorescenčních změn v kapalné fázi. Výzkum závislosti fluorescenční odezvy na migračních parametrech hornin je zaměřen v rámci projektu na puklinovou propustnost hornin.
   Volba fluorescenčního stopovače bude založena na podrobné literární rešerši. Zvolený okruh fluorescenčních stopovačů vhodných pro realisaci terenních prací bude laboratorně testován. Nejvhodnější vybrané stopovače budou následně využity v migračních testech na vybraných horninách s puklinovou propustností. Výzkumný polygon bude sestávat z vrtů malého průměru, zasahujících do puklinové sítě prostředí tak, aby pokrývaly sorbující a nesorbující část sítě puklin. Výsledky laboratorních měření a terenních experimentů budou matematicky zpracovány a převedeny do podoby matematického modelu.
Abstrakt (anglicky)
   The proposed project focusing on the use of fluorescent properties during tracer tests reflects the absecne of tracer substances not modifying the hydrochemical properties of the environment and not being radioactive. A positive result of the proposed research will enable more accurate evalutation of absorption properties of the rock environment in case of leakage of hazardous substances than it is for chemical tracers. Fluorescence salts offer the possibility of continuous monitoring of fluorescence changes without endangering the environment and without negative effects on hydrochemistry. Research will proceed according the fillowith scheme: bibliography-laboratory research-field tests-mathematical modeling. The project proposer has already acquired a patent and design rights in the frame of previous research project concerning the developed facility and technology enabling continuous monitoring and evaluation of fluorescence changes in liquids.
   The investigation of interaction between fluorescent salts and migratory pproperties of the rock environment will focus on rock with fracture permeability. Further selection of fluorescence salts accomplishing the objectives of the project will be based on the detailed bibliographic study. Particular fluorescent salts will be investigated in laboratory scale on selected rocs. Most promising fluorescence solutions will be consequently used for migration tests
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014