Podrobnosti záznamu

Název
   Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
Další názvy
    Concise geology of the basement of the Bohemian Massif and its Carboniferous and Permian cover.
Autor
   Breiter, K.
   Breiter, Karel
   Cháb, J.
   Cháb, Jan
   Fatka, O.
   Hladil, Jind řich
   Hladil, Jindřich
   Kalvoda, J.
   Kalvoda, Jiří
   Šimůnek, Z.
   Šimůnek, Zbyněk
   Štorch, Petr
   Vašíček, Zdeněk
   Zajíc, Jaroslav
   Zapletal, J.
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-7075-703-1
Fyzický popis
    283 s.8600
    284 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Česká geologická služba
Poznámky
    Překlad názvu: Outline of geology of the Bohemian Massif: basement rocks and their Carboniferous and Permian cover
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geological map 1 : 500,000
    geological units
    regional geology
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, Bohemicum, Moldanubicum, Lugicum, geology, paleontology,
Klíčové slovo
    Českého
    Geologie
    Karbonského
    Masivu
    Permského
    Pokryvu
    Stručná
    Základu
Abstrakt (česky)
   Variský fundament Českého masivu je složitou mozaikou různorodých korových těles stmelených za kolize Gongwany a Laurusie. Jsou složeny z prekambrických hortnin, předvarisky a varisky deformovaných a metamorfovaných. Jsou prostoupeny předvariskými a variskými intruzivy. Stáří některých hornin je až 2 miliardy let.

   Jan Cháb, společně se svými spolupracovníky, sumarizoval základní údaje o stavbě a složení Českého masivu. Práce vysvětluje, komentuje, zjednodušuje a systemizuje regionálně geologická, petrologická a stratigrafická data, jakož i geologické jednotky, které byly použity pro Geologickou mapu ČR 1 : 500 000. Ačkoliv se kompilace zejména zaměřuje na souhrn základních strukturních, sedimentologických a paleontologických, a metamorfních a magmatických rysů horninových komplexů a jednotek, obsahuje též stručnou interpretační část, zaujímající postoj k vývoji teránů a těchto částí variského orogénu ve Střední Evropě.
Abstrakt (anglicky)
   Concise geology of the basement of the Bohemian Massif and its Carboniferous and Permian cover.

   Jan Chab, together with his colleagues, summarized the principal data about structure and composition of the Bohemian Massif. The study explains, comments, simplifies and systemizes the regional geological, petrological and stratigraphical data, as well as geological units which were used for Geological Map of the Czech Republic 1 : 500,000. Although the compilation was particularly focused to summary of basic structural, sedimentological and paleontological, metamorphic and magmatic characteristics of the rock complexes and units, a brief section about interpretation involves taking an attitude to evolution of the terranes and these parts of the Variscan Orogen in the Central Europe.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
    U
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014