Podrobnosti záznamu

Název
   Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
Nakladatel
    Geofyzika
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1982
    1986
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Československa
    Geologické
    Hlubinné
    Stavby
    Výzkum
Části této monografie
    Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče)
    Existuje ostré rozhraní MOHO ve střední Evropě?
    Geofyzikálne prejavy rôznych hĺbkových úrovní litosféry v strednej časti západných Karpát
    Geofyzikální syntéza v ČSSR na základě explozívní seizmologie a její další rozvoj
    Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seizmického sondování
    Gravitačný účinok terciérnych sedimentov panónskeho bazénu
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě
    Hrst vzpomínek na RNDr. Břetislava Beránka, DrSc.
    K otázce výzkumu hlubinné stavby zemské kůry
    Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků
    Mobilismus a hlubinná geologická stavba
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR
    Nové výsledky geofyzikálního průzkumu plánovaných lokalit a stavenišť jaderných elektráren v ČSSR
    Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu
    Pohyb Slunce a solárně terrestrické jevy
    Projev rozhraní mezi kůrou a pláštěm v tíhové mapě střední Evropy
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Rychlosti seizmických vln šířících se Českým masívem z ohnisek v Polsku
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Seizmotektonické schéma hlavních zlomových linií střední a jihovýchodní Evropy
    Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR
    Tektonostratigrafické jednotky Českého masívu
    Vícesložková analýza magnetizace a paleogeografické rekonstrukce hornin staršího fanerozoika Barrandienu na základě paleomagnetických dat
    Vliv topografie terénu a hustotních nehomogenit na pole napětí litosféry
    Vodivé zóny v zemské kůře
    Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
    Využití integrálních charakteristik k odhadům hloubky těžiště a celkové hmotnosti anomálního tělesa z hodnot vertikálního gradientu gravitačního potenciálu známých na konečné množině
    Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat
    Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
    Zemětřesení na styku Českého masívu a západních Karpat
    Zemětřesná aktivita hronovsko-poříčské poruchy ve vztahu k recentní tektonické dynamice