Podrobnosti záznamu

Název
   Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Nakladatel
    Geofyzika
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1988
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    5.5
    1988
    Československa
    Dnech
    Dům
    Geologické
    Hlubinné
    Konaného
    Pracovníků
    Referátů
    SAV
    Sborník
    Semináře
    Smolenice
    Stavby
    Vědeckých
    Výzkum
Části této monografie
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Geofyzikální a geologické rajonování
    Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
    Globální struktura hustoty v zemském plášti
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P
    Hustotní modelování přechodu litosféra - astenosféra
    Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Modifikace Runcornovy metody
    Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján)
    Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti