Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
Další názvy
    Explanation to the basic geological map of the Czech Republic in the scale 1:20 000, sheet 03-341 Kněžmost
Autor
   Břízová, Eva
   Čech, Stanislav
   Havlíček, Pavel
   Krejčí, Oldřich
   Krumlová, Hana
   Krupička, Jiří
   Kryštofová, Eva
   Mlčoch, Bedřich
   Prouza, Vladimír
   Rambousek, Petr
   Rapprich, Vladislav
   Sedláček, Jan
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
   Štor, Tomáš
   Švábenická, Lilian
   Trubačová, Anna
   Valečka, Jaroslav
   Zelenka, Přemysl
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Geology, mineral deposits, geohpysics, ingeneering geology, hydrogeology,geochemistry, geofactors of the environment, geotops
Klíčové slovo
    1:25
    03-341
    000
    ČR
    Geologické
    Kněžmost
    List
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Území listu tvoří několik jednotek Českého masivu. Fundament tvoří metamorfované komplexy bohemika a.lugika. Postvariskou mnichovohradištskou pánev vyplňuje 1800 m mocným soubor kontinentálních sedimentů a vulkanitů, stáří karbon (aster) až perm (barruel). Sedimenty české křídové pánve jsou zachovány v mocnosti až 600 m a pokrývají starší geologické jednotky. Bazální, cenomanské říční sedimenty se vyskytují jen lokálně . Marinní cenomanské až coniacké sedimenty jsou tvořeny vápnitými jílovci až pískovci, podřízeně i vápenci.V 100 m mocném tělese křemenných (kvádrových) pískovců se vytvořila skalní města. Projevem neogenního vulkanismu je několik subvulkanických i povrchových těles alkalických bazaltoidů. V kvartérním pokryvu převažují eolické a fluviální sedimenty. Tektonická stavby předkřídových jednotek není ověřena, v křídovém pokryvu bylo zjištěno několik zlomů s malými pohyby ker .V současnosti se na území listu suroviny nětěží,dříve byla rozsáhlá těžba stavebních
   surovin - kamene, štěrkopísků a cihlářských surovin. Hydrogeologicky má zásadní význam česká křídová pánev se třemi kolektory, vázanými na pískovcové facie. Nejmladší kolektor D tvoří rozsáhlé infiltrační území. Téměř celé území listu patří do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Menší hydrogeologický význam mají kvartérní fluviální sedimenty. Z inženýrsko-geologického hlediska jsou nejvíce zastoupeny rajóny pískovcových, jílovcových a prachovcových hornin, spraší a sprašových hlín a rajón pleistocenních fluviálních sedimentů. Rajón jílovcových a prachovcových hornin a rajón spraší a sprašových hlin mají málo vhodné mechanické vlastnosti pro výstavbu. Hojné jsou sesuvy, hlavně na svazích pískovcových plošin. U okrajů pískovcových plošin dochází ke skalnímu řícení. Ekologická rizika jsou nízká, jen v jz. části listu jsou zemědělské půdy kontaminovány Cd.
Abstrakt (anglicky)
   Explanation to the basic geological map of the Czech Republic in the scale 1:20 000, sheet 03-341 Kněžmost
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014