Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
     0937-0633
Seriál
    Fresenius Journal of Analytical Chemistry