Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-210-2197-7
Seriál
    Folia historica. Faculty of Science, Masaryk University Brno