Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0278-3355
Seriál
    New York State Museum Bulletin