Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0897-4756
Seriál
    Chemistry of Materials