Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    1129-5767
Seriál
    Journal of Limnology