Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    1214-1119
Seriál
    Bulletin of eosciences
    Bulletin of Geoscience
    Bulletin of Geosciences
    Bulletin of Geosciensces
    paleontologie