Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-200-1130-7
Monografie
    Málo známá Kamčatka
    Málo známá Kamčatka