Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-7075-104-5
Monografie
    Proceedings of the 1st International Conference of the Bohemian Massif
    Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Proceedings of the International Conference on the Bohemian Massif