Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-901522-2-8
Monografie
    Soubor kartogramu o zemedelstvi v okresech Ceske republiky