Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-80-87443-00-2
Monografie
    11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010
    11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010. Abstrakta
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference: sborník abstraktů