Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava
Monografie
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
    Ph.D. Workshop 2007 Proceedings