Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Monografie
    Studia geophysica et geodaetica
    Travaux Géophysiques
Seriál
    Studia geophysica et geodaetica
    Travaux Géophysiques