Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Monografie
    18th European colloquy on micropaleontology, excursion guide
    Akcesorické minerály - ich petrochemický a metalogenetický význam
    Coal-bearing formations of Czechoslovakia
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
    Geotermálna energia Slovenska a jej využitie
    Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Metamorfné procesy v západných Karpatoch
    Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd
    Paleofloristic and paleoclimatic changes during Cretaceous and Tertiary. Proceedings of the international symposium
    Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát
    Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina
    Scheelitovo-zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách
    Sprievodca k XXV. celoštátnej konferencii Slovenskej geologickej spoločnosti
    Sravnitelnaja geologija Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Sravnitel´naja geologija Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Vplyv geologického prostredia na zrudnenie
    Zborník z paleontologickej konferencie
    Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám
    Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská