Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    International Union of Geodesy and Geophysics
Monografie
    Abstracts of 21th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics
    IUGG XXIV General Assembly