Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    Slovenský geologický úrad - Dom techniky ČSVTS
Monografie
    Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu
    Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu
    Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov