Podrobnosti záznamu

Nakladatel
    TnUAD, Fakulta mechatroniky
Monografie
    Mechatronika 2005 : Proceedings of 8th International symposium on mechatronics