Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bílek, Kamil
Autor článku
   Akumulace ropy ve svrchním bádenu ložiska starého pole Gbely
   Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
   Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne Gbelsko-cunínskej kryhy