Podrobnosti záznamu

Jméno
   Buda, Jan
Autor monografie
   Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje
   Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
   Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
   Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
   Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
   Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
   Geologicko-ložiskové zhodnocení ověřených zásob štěrkopísků v lokalitě Kostelec nad Labem a Čeperka
   Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva
   Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
   Kraslice. Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí
   Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná
   Mapa ložisek nerostných surovin, list 03-413 Semily
   Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
   Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
   Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
   Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)
   Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
   Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
   Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
   Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
   Potůčky. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg
   REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
   Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje
   Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
   Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Cyklotrasa Černovice-Spořice-Droužkovice-Březno, v k.ú. Droužkovice"
   Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Obnova komunikace Háj-Osek"
   Vyjádření ČGS k územnímu a stavebnímu řízení pro akci "Oddychová zóna Černovice"
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 21-423 Stará Lhota - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-413 Hodice. Mapa nerostných surovin, Oponováno. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-414 Vrchlabí -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 11-242 Valeč
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 12-133 Jesenice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 23-413 Hodice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-213 Ktiš
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapa nerostných surovin
   Zlatý Kopec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
   Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
   Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
Autor článku
   Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
   Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
   Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
   Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov