Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dempír, Josef
Autor článku
   Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin
   Atestace obsahu minoritních prvků v etalonech nerostných surovin
   Československé referenční materiály nerostných surovin
   Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
   Der Einfluss der Masse analytischer Einwaagen auf die Richtigkeit analytischer Resultate
   Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody
   Kontrola správnosti analytických výsledků
   Normované charakteristiky rozptýlení analytických výsledků
   Použití referenčních materiálů v analytické chemii
   Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin
   Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
   Příspěvek ke stanovení oxidu železitého ve sklářském písku
   Referenční minerály izotopického složení v zemích RVHP
   Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého v kaolínech
   Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku