Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holeček, Jan
Autor monografie
   Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
   Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
   Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů
   Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
   Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
   Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
   Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
   Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
   Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
   Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
Autor článku
   Chemical weathering of Cretaceous clastic sediments in the eastern part of the Czech Republic
   Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures
   Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
   Kapitola 5 Hydrogeochemistry
   Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
   Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
   Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
   Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
   Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla
   Study of permeability and contaminant flow in granitic rocks using dyes
   Study of rock matrix properties in Melechov granite massif using in-situ dye experiment and mathematical modeling
   Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
   Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic)
   Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
   Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
   Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech