Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kaličiak, Michal, 1944-
Autor článku
   Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
   Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
   Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
   Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
   Geologická stavba stratovulkánu Strechový vrch v Slánských vrchoch
   Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
   Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
   Medzinárodná konferencia o aktívnych vulkánoch
   Metalogenetický význam vulkanických aparátov Makovica a Strechov
   Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov
   Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
   Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov
   Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova
   Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
   Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
   III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
   Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy
   Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
   Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
   Vývoj neogénneho magmatizmu na pomedzí západných a váchodných Karpát