Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kříž, Vlastimil
Autor monografie
   Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
   Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
   Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
   Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Autor článku
   Alternative utilization of organic wastes - their co-processing with coal
   Co-carbonization coal/carbonaceous wastes mixtures
   Co-gasification of rubber with brown coal
   Co-gasification of rubber with brown coal
   Co-pyrolysis coal/waste tyres
   Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
   Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
   The comparative characteristics of co-pyrolysis coal/waste tires and coal/waste plastics
   Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
   Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
   Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
   The function of migrating carbon in the process of formation of the casting
   Hydrogen - the product of coal thermal conversion
   Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
   Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
   Identifikace forem pyrolýzního uhlíku pomocí termické analýzy
   Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
   Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
   Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
   Model odsiřovacího procesu
   Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů
   Modelová laboratorní jednotka pro zplyňování uhlíkatých materiálů za atmosférického tlaku
   Morphology and formation of pyrolytic carbon in moulding mixtures
   Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím
   Possibility of obtaining hydrogen from coal/waste-tyre mixture
   Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu
   Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
   Toxic elements in cokes and tars from copyrolysis
   Toxic elements in sorbents from coal-waste polymers mixtures
   Treatment of waste plastics with coal
   Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím