Podrobnosti záznamu

Jméno
   Melichar, Rostislav, 1961-
Autor článku
   3D tectonics of the Prague synform (Barrandian, Central Bohemia): new preliminary results
   Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
   An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
   Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
   The black box of the stress analysis based on calcite twinning
   Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
   Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
   Do you separate sets of reactivated faults manually?
   Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
   Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
   Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
   Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
   Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
   Limits of numerical paleostress analysis
   Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
   Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
   Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
   Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín
   Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
   Mystery of the Prague Fault
   Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
   Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
   Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
   Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
   The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
   Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
   Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
   A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic
   Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
   Seismic velocities of rocks: numerical comparison of calculated data with experiment
   Small-scale fault-propagation fold in the hanging wall of the Tachlovice Fault
   Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
   Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
   Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
   The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian
   Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
   Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
   Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
   Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
   Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
   Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě